Avatar
Loanticket41

0 Following 0 Followers
1
Tiếp theo “thỉnh Phật trú thế”, đó là chánh pháp cửu trú. Đây là thỉnh ai? Thỉnh bản thân. Thỉnh người khác không nhờ được, phải thỉnh bản thân. Bản thân thực sự phát tâm. Ba cái gốc này, đức hạnh cắm cho vững, sau đó nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu, học