1
Ứng dụng có chức năng thu nhỏ cửa sổ phát video clip để bạn thực hiện tại những thao tác khác. Để coi lịch phạt sóng trên K+ cùng với các kênh không giống nhau, bạn vuốt màn hình kể từ nên qua trái. Khi cho tới lịch trình nào đang được chiếu sẽ hiện nay sáng tên lịch trìn

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments