1
Style współczesnej polszczyzny, Ewa Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk (red.), Kraków: Universitas, s. PIOTROWICZ, G. Model hybrydowy współczesnej polskiej biblioteki akademickiej. Sitarski Piotr, 2002, Rozmowa z cyfrowym cieniem: model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, Kraków: Rabid. Derek M., 2013, Turystyka poza utartym szlakiem - nowy mod

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments