1
Máy rửa bát gia đình chia làm 3 loại: loại thiết kế âm, loại tủ đứng độc lập và loại để bàn. Hàng hóa đi đầu của hãng là máy giặt điều khiển mô tơ máy quay ép. Năm 1929, doanh nghiệp sát nhập với công ty lớn Nineteen Hundred Washer Company và sau đó thay tên th&ag

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments