1
Kệ cất hàng đa năng: sở hữu tải trọng thích hợp là dưới 200kg/mâm tầng. Kệ cốt yếu dùng cho những kho hàng nhỏ như shop tạp hóa, kho văn phòng, gia đình,… Sở dĩ gọi là kệ đa năng vì nó với thể để phổ biến sản phẩm, hàng hóa, đồ tiêu dùng khác nhau trên cùng kệ miễn sao

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments