1
+ Cửa điều khiển chỉ đi xuống từng đoạn một, nên nhấn nút liên tiếp để đóng cửa xuống. Cửa có hiện tại tượng tự động mở lên mang mặc dù đã đóng góp kín xuống. Muốn nan cửa cuốn lên hết phải nhấn nút remote liên tiếp mới nhất đóng góp được.


Contact Us

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments