1
Rất nhiều đơn vị tổ chức triển khai sự khiếu nại không sở hữu bộ đàm của riêng họ vì công việc vạc sinh không thường xuyên hoặc hoạt động và sinh hoạt theo mùa chính vì vậy một lựa chọn hiệu quả về chi phí cho họ là thuê bộ đàm. Những đơn vị sử dụng bộ đàm UHF muốn cài đặt tần số bộ

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments