1
لازم است بدانید دستگاه های قابل حمل یاد شده تمام امکانات دستگاه های موجود در مراکز درمانی که اندازه بزرگی دارند را دارا بوده و هیچ مشکلی برای استفاده توسط فیزیوتراپ ها ندارد. بعد از شکستگی پا، پزشک ممکن است میزان وزن قابل تحمل برای پای آسیب دیده تان را محدود کند. شما باید این محدودیت های خاص برای تحمل وزن را رعایت کنید. فیزیوتراپیست در این مورد نیز به شما کمک می کند محدودیتها را رعایت کنید و به اس

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments