1
ماده14ـ با توجه به گستره وسیع تجهیزات پزشکی و طبقهبندی آن­ها در کلاس­ های خطر متفاوت و لزوم نظارت مسئولین فنی بر حسن اجرای ضوابط و مقررات حوزه تجهیزات پزشکی درمؤسسات پزشکی و واحدهای تولیدکننده، واردکننده و توزیعکننده، اداره کل می­تواند براساس دستورالعمل ابلاغی نسبت به رتبهبندی مسئولین فنی به منظور تأیید تناسب دانش، تجربه و توانمندی مسئولین فنی با حیطه کاری ایشان اقدام نماید. ایرا

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments