1
همین مسئله باعث میشود تا همیشه نیاز به رسیدگی به سئوی سایت داشته باشید و برای بالا ماندن سایت، باید فعالیتهای سئو نظیر تولید محتوا و لینکسازی انجام دهید. سئو باعث می شود تا رتبه الکسا نیز افزایش پیدا کند؛ این مورد برای کاربران ایرانی اهمیت زیادی دارد. دومین دلیلی که برای موفقیت وبسایتها میشناسیم، محبوبیت برند و حس مثبتی است که کاربران با خرید کردن از این وبسایتها دریافت میکنند. توجه داشته باشی

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments