1
خود ارضایی می‌تواند موجب شود که از سایر ابعاد زندگی خود ازجمله روابط، شغل و تحصیلات غافل شوید. این مسئله در بلندمدت بر کیفیت زندگی شما تاثیرات منفی‌ای خواهد گذاشت و موجب ناامنی شما در مورد آینده خواهد شد. از بین رفتارهای جنسی، خود ارضایی یکی از پنهان‌ترین و منزوی‌کننده‌ترین رفتارهاست. شخصی که خود ارضایی می‌کند اغلب آخرین کسی است که به دنبال کمک می‌رود و اغلب متوجه نمی‌شود که رفتار او یک مشکل است.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments