1
از جمله اختلالاتی که نیازمند تمرینات و درمان های تخصصی هستند به این موارد باید اشاره کرد. ما دریافتیم که کاردرمانی برای افرادی که دچار استروک هستند می‌تواند توانایی آنها را در انجام این فعالیت‌های روزمره بهبود بخشد و مانع از بدتر شدن این توانایی‌ها شود. ما هیچ شواهدی مبنی بر اینکه کاردرمانی نرخ مرگ‌ومیر یا نیاز به مراقبت در یک موسسه، یا تاثیر بر خلق‌و‌خو یا دیسترس شرکت‌کنندگان را کاهش می‌دهد، نیاف

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments